In  2018 begint Vlink met het verleggen van de focus naar het onderzoeken en invullen van het begrip verantwoord opdrachtgeverschap. Het Jaarplan 2018 van Inspectie SZW en de agenda van de Bouwend Nederland Taskforce Veiligheid en Arbeidsomstandigheden sluiten naadloos aan op dit onderwerp. We spreken met Peter Koenders, voorzitter van de Taskforce, en Vlink neemt deel aan diverse, door Bouwend Nederland en Inspectie SZW georgansieerde, expertsessies en focusgroepbijeenkomsten rondom het thema verantwoord opdrachtgeverschap.

Samen met de programmamanager Bouw en Infra van Inspectie SZW en Bouwend Nederland Regio Noord vormt zich het plan om een ‘gebiedsgerichte aanpak’  Groningen te ontwikkelen.

Om de complexiteit van het opdrachtgeverschap-opdrachtnemerschap handen en voeten te geven worden samen met diverse aannemers voor diverse projecten de contractuele relaties in kaart gebracht. Al snel ontstaan complexe plaatjes waarin vaak, naast de meer traditionele opdrachtgever- en opdrachtnemerposities, ook Gemeentes, Kerk-of Dorpshuisbesturen en hun vrijwilliggers een plaats innemen. De Inspectie SZW bestudeert de verschillende projectstructuren en samen met Vlink wordt een terugkoppeling gegeven aan de verschillende aannemers. Het blijkt dat er op diverse terreinen behoorlijke adders onder het gras zitten als het gaat over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Deze ‘contractuele scenario exercitie’ geeft waardevolle inzichten voor het vormen van de 2019 agenda.  De contouren van een uniek programma onstaan en er worden drie parallele trajecten geïdentificeerd:

  • Ronde Tafel bijeenkomsten
    • Wat is nu eigenlijk ‘verantwoord opdrachtgeverschap’ en hoe wordt hier invulling aan gegeven door de verschillende ketenpartners?
  • Leren van Ongevallen
    • Wat zijn de mogelijkheden om binnen de juridische kaders toch van ongevallen te kunnen leren?
  • Reflectief Toezicht
    • Wat zijn de mogelijkheden om bedrijven te helpen verbeteringen in hun veiligheidscultuur aan te brengen naar aanleiding van inspecties door de Inspectie SZW?

NAM besluit tot een verdere sponsoring van de St. Vlink. De agenda van Vlink blijft erg actueel en NAM is zeer tevereden over de werkzaamheden van Vlink. Het aardbevingsdossier is complex en dynamisch en dit resulteert in een langer traject dan wellicht oorspronkelijk was voorzien.

Terug naar 2017 of door naar 2019.